Jesteś zaintersowany ofertą?
Zostaw nam swój e-mail, skontaktujemy się z Tobą.

Zagospodarowanie

Dla terenu działek nr 701/4 i 701/6 brak jest aktualnego palnu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/15 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 listopada 2015 roku przemiotowe działki znajdują się na terenach o symbolach UT,M (zabudowa rekreacyjna, w tym zabudowa hotelowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) i P,U,S,KS (tereny obsługi komunikacji, zabudowa usługowa, produkcyjna oraz składowo-magazynowa). 

Zał
ą
cznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/15
Rady Gminy Stargard Szczeci
ń
ski z dnia 27 listopada 2015 roku
Zał
ą
cznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/15
Rady Gminy Stargard Szczeci
ń
ski z dnia 27 listopada 2015 roku 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/15
Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 listopada 2015 roku

 

 

 

Fragment planu z Strudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gimny Stargard Szczeciński

 

Z uwagi na występowanie w najbliższym otoczeniu terenów przeznaczonych na cele usługowe, jak również bezpośrednie sąsiedztwo węzła komunikacyjnego, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw z pawilonem i myjnią samochodową wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbedną infrastrukturą techniczną, uzbrojeniem w media i włączeniem do drogi.

Ważniejsze ustalenia decyzji o warunkach zabudowy:

 • dostęp do drogi - z drogi powiatowej (dz. nr 22) poprzez drogę wewnetrzną (dz. nr 701/3),
 • forma architektoniczna - pawilon, wiata nad dystrybutarami i myjnia samochodowa - zabudowa parterowa, typowa dla stacji paliw,
 • usługi handlu - mozliwość lokalizacji w pawilonie sklepu o powierzchni sali sprzedaży do 150 m2,
 • elementy stacji paliw - wymiary wiaty oraz ilość i rodzaj dystrybutorów pod wiatą dostosowana do wielkości stacji i potrzeb inwestora, mozliwość instalacji dystrybutorów wieloproduktowych, LPG oraz dystrybutorów do tankowania pojazdów ciężarowych,
 • myjnie samochodowe - możliwość budowy myjni automatycznej dla samochodów osobowych i ciężarowych,
 • wysokość - do 10 metrów,
 • szerokość - minimum 9 metrów,
 • geometria dachu - dachy płaskie,
 • zagospodarowanie - mozliwość lokalizacji znaków cenowych, budowa nowych zjazdów z drogi publicznej, parking dla zamochodów osbowych i ciężarowych,
 • powierzchnia zabudowy - max 20%,
 • intensywność zabudowy - max 30%,
 • pow. biologicznie czynna - min.60%.

Koncepcja zagospodarowania działki

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji został pozytywnie uzgodniony z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Starostwem Stargardzkim oraz Zarządem Melioracji Wodnych.

Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego przedsięwzięcia sporządzony został raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, który uzyskał wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia organów ochrony środowiska oraz był podstawą do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Działki sa doskonałą inwestycją  ze względu na możliwość zlokalizowania usług gastronomicznych, hotelowych i handlowych. Dodatkowym atutem jest doskonała lokalizacja przy głównej drodze prowadzącej do miasta Stargard Szczeciński. Infrastruktura (media, dojazd) pozwala na dość szybkie rozpoczecie budowy, co wiąże się z krótkim terminem zwrotu inwestycji.