Zarządzanie Zarządzanie nieruchomościami


Jesteś zaintersowany ofertą?
Zostaw nam swój e-mail, skontaktujemy się z Tobą.

Natalia Ubych

tel. +48 602 12 66 66

zarzadzanie.wp@gmail.com

Oferta zarządzania

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to dziedzina wymagająca odpowiedniej wiedzy, umiejętności i sprawnego zorganizowania pracy. Celem naszej firmy jest spełnienie wszystkich wymagań i oczekiwań właścicieli budynków. Specjalizujemy się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami zarówno z lokalami mieszkalnymi jak i usługowymi. Możemy poszczycić się zadowoleniem naszych klientów tj. Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Małe Błonia w Szczecinie, ulicy Lutnianej 38 w Szczecinie, ulicy Dworcowej 9 w Goleniowie, ulicy Jana Pawła 42 w Szczecinie,  jak i wielu innych.  Powierzając nam swoją nieruchomość, możecie być Państwo pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Waszym oczekiwaniom.

Przygotowanie zawodowe i doświadczenie pracowników naszej firmy są  gwarancją sumiennego i rzetelnego wywiązywania się z powierzonych nam obowiązków wynikających z zawartej z nami umowy. Potwierdzają to licencje zawodowe zarządców posiadane przez naszych pracowników. Nasi pracownicy obsłużą Państwa z należytą starannością wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności  i  kulturę osobistą.

 

W ramach naszej współpracy proponujemy Państwu:

 • Powierzenie zarządzania - administrowania nieruchomością wspólną odbędzie się na podstawie umowy zaaprobowanej przez właścicieli. Umowa określa zakres obowiązków Zarządcy lub Administratora i wzajemne zobowiązania stron. Wysokość wynagrodzenia korygowana będzie raz do roku decyzją właścicieli,
 • Występowanie o nadanie Wspólnocie numeru NIP, REGON, założenie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń za jego pośrednictwem,
 • Zwoływanie i obsługa zebrań ogółu Właścicieli zgodnie z wymogami Ustawy
  o Własności Lokali,Przygotowywanie uchwał oraz każdorazowe powiadamianie Właścicieli o ich podjęciu wraz z przekazaniem treści w formie pisemnej,
 • Przeprowadzanie uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów na wniosek współwłaścicieli nieruchomości,
 • Drukowanie oraz dostarczanie zawiadomień Właścicielom,
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej na zasadach określonych przepisami prawa,
 • Przygotowywanie planów gospodarczych w oparciu o aktualne potrzeby
  i możliwości finansowe Wspólnoty,
 • Dokonywanie analiz ekonomicznych i na ich podstawie proponowanie działań mających na celu minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,
 • Regulowanie w terminie zobowiązań finansowych Wspólnoty do wysokości środków znajdujących się na koncie Wspólnoty,
 • Działanie na rzecz powiększania dochodów Wspólnoty poprzez między innymi wynajem części wspólnych nieruchomości, powierzchni pod reklamy (za zgodą wspólnoty) oraz zakładanie lokat terminowych z nadwyżek finansowych,
 • Monitorowanie i analiza kosztów c.o., c.w., z.w., ścieków, śmieci i gabarytów
  w nieruchomości oraz ich rozliczanie. Prowadzenie ewidencji mierników indywidualnych. Rozliczanie mediów na poszczególne lokale w cyklach ustalonych przez Właścicieli. Koszty odczytu indywidualnych mierników ponoszą odbiorcy,
 • Zawiadamianie o wszelkich zmianach zaliczek wynikających ze zmiany cen usług oraz o dokonanych rozliczeniach,
 • Windykowanie opłat,
 • Bieżące kontrolowanie nieruchomości pod kątem czynników powszechnie uważanych jako zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia,
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 • Wszystkie rozliczenia Wspólnota prowadzić będzie przez rachunek bankowy. Okresowe nadwyżki środków finansowych będą lokowane w postaci oprocentowanych lokat terminowych,
 • Przeprowadzane będą 5 letnie i roczne przeglądy instalacji wspólnych (tj. elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej) wymagane ustawą Prawo Budowlane i stosownymi rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • O wysokości zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i świadczeń dla nieruchomości właściciele informowani będą w postaci zawiadomień,
 • Bieżący nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty w tym: sprzątanie, bieżąca konserwacja itp.