Ochrona danych osobowych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Amber Sp. z o.o., ul. Energetyków ¾, 70-952 Szczecin, zwana dalej: "Administratorem".

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-maila: iod@amber.nieruchomosci.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia oraz prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych oraz ochrony lub dochodzenia roszczeń.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy i realizacja usług, obsługa zgłoszeń i udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia będą niemożliwe.

5. Administrator może przekazać Państwa dane podmiotom, które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy przygotowaniu i realizacji umowy, usług, obsługi zgłoszeń oraz udzielaniu odpowiedzi na zgłoszenia.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat od dnia rozwiązania/wykonania umowy, usługi, obsługi zgłoszenia i udzielania odpowiedzi na nie, (co wynika z obowiązujących przepisów podatkowych).

8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.